ನೀರು ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿ ನಿರೋಧಕ ಸೇಫ್‌ಗಳು - 2 ಗಂಟೆಗಳ ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ