ನೀರು ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿ ನಿರೋಧಕ ಎದೆಗಳು - ½ ಗಂಟೆ ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ